او صبر خواهد از من
بختى که من ندارم

من وصل خواهم از وى
قصدى که او ندارد

/ 0 نظر / 32 بازدید